menu
phone
רקע

רקע

רקע
עמותת "בדרך אל..." -  בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית בלמידה עצמאית) (ע"ר) 58-0507234, הוקמה במרץ  2009 על ידי זוג הורים לילדה בעלת לקויות רב בעייתיות במטרה להכשיר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לשילוב מייטבי בקהילה, תוך תגבור טבע ואומנות. העמותה הינה מוסד ללא מטרות רווח. מטרת העמותה היא הקמת בית ספר לחינוך מיוחד, המשלב תלמידים בעלי לקויות מורכבות בקהילה. בית הספר ממוקם בסביבה כפרית, במושב בית עובד. (בין ראשון לציון לנס ציונה)

החזון
שילוב בוגרי בית הספר בחברה הרגילה כאזרחים מן השורה, עצמאיים, תורמים ונתרמים. לצורך כך, פותח מודל שילוב ייחודי המתמקד בחינוך לעצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך תגבור לימודי החברה, הטבע והאומניות , בשיתוף עם  מגוון בתי ספר בעלי אוכלוסיית תלמידים רגילה, ומקומות להתנסות בקהילה. אנו מאמינים כי ככל שנכשיר את תלמידנו בגיל צעיר להתמודדות עם העולם כך העולם ייטיב עימם בעתיד.

הרעיון
הקמת בית ספר כפרי, המתמקד בחינוך לעצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך תגבור לימודי הטבע החברה והסביבה, ובשיתוף עם בתי ספר בעלי אוכלוסיית תלמידים רגילה. בית הספר פועל תחת מודל ייחודי המשלב תלמידיו בקהילה, בבתי ספר רגילים ובמקומות עבודה והתנסות בקהילה.  השילוב מאפשר לתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים לרכוש התנהגויות נורמטיביות, להיות חלק בלתי נפרד מהקהילה ולהפוך לעצמאיים בבגרותם.  השילוב חשוב לא פחות, לתלמידי החינוך הרגיל המאפשר להם לקבל את השונה ולהבין כי למרות שיש אנשים שונים יש לקבלם בצורה תומכת ושווה כחלק מהקהילה.

בית ספר בטב"ע, הינו בית ספר לחינוך מיוחד, מוכר שאינו רשמי (סמל מוסד 442442), המיועד לתלמידים בעלי לקויות למידה מורכבות, הנזקקים לתגבור כישורי חיים, בכיתות א ועד  גיל 21. בית הספר ממוקם בסביבה כפרית, במועצה האזורית  גן רווה, מושב בית עובד. (בין ראשון לציון לנס ציונה)

בית ספר, המתמקד במימוש הפוטנציאל האישי רגשי וחברתי של כל תלמיד, בדגשים הבאים :
•  קידום התלמידים על פי יכולותיהם האישיות באמצעות בניית תכניות לימודים אישיות ושימוש באמצעי הוראה מגוונים בכל תחומי הלימוד. תוך תגבור לימודי הטבע, החברה והסביבה הטבעית.
•  בנית מערכת לימודים ייחודית לשילובם החברתי של התלמידים בשיעורים ובפעילויות שונות, בבתי ספר רגילים  יסודי ותיכון , כל זאת , באופן המותאם ליכולות התלמיד .
•  פיתוח כישורי החיים,  התנסויות תעסוקתיות, הכשרה למקומות עבודה ולחיים עצמאיים בקהילה, תוך  שימוש במבני בית ספר, דירת אימון, סדנאות מלאכה, תקשוב, אומנויות, חקלאות, חי, וכד',

לבית הספר הוענקו לאורך השנים פרסי חינוך, תעודות הוקרה.

בעמותה חברי ועד מתחומים שונים ושותפים התומכים בדרך.