menu
phone
תוכנית עמלנית

תוכנית עמלנית

תוכן עבור תוכנית עמלנית

פותחה תוכנית עמלנית להכשרת התלמידים לחיי עבודה בקהילה , העמקת הקשר עם  מפעלים ומקומות עבודה יצרניים. פיתוח מוקדים יצרניים בבית הספר, להכנת תלמידים להשתלבות בשוק העבודה, חקלאות, מטבח, מזכירות, גננות, גינון, מחשבים אומנויות ובעלי חיים.