menu
phone
ייחודיות בית הספר

ייחודיות בית הספר

תיאור בית הספר
בית הספר הוקם בפיקוח, בתמיכה ובעידוד של משרד החינוך במועצה האזורית גן-רווה בסמוך לביה"ס האיזורי בגן רווה ולכפר הנוער עיינות. רעיון הקמת בית הספר בשיטה זו, המאגדת חינוך מיוחד, שילוב, "הכנה לחיים עצמאיים", טיפולים פרא-רפואיים ודגש על מגמות טבע ואומנויות בסביבה חקלאית, נועד לתת מענה מקיף, יעיל, מקצועי ומהנה לצרכי התלמידים במקום אחד, ובמקביל להכין את התלמידים לחיים עצמאיים. ההכנה לחיים עצמאיים תוך התנסויות מעשיות ועידוד העצמאות נשזרת כחוט השני בתוכנית הלימודים הבית ספרית. בשנת הלימודים תש"ע נפתחו 3 כיתות לימוד,30 תלמידים (כיתות א'-ח)
בשנת לימודים זו, תשע"ח צמח ביה"ס ל 90 תלמידים , 7 כיתות כולל תלמידים בגילאי 6-21.

בית הספר הוקם בפיקוח, בתמיכה ובעידוד של משרד החינוך במועצה האזורית גן-רווה בסמוך לביה"ס האיזורי בגן רווה ולכפר הנוער עיינות. רעיון הקמת בית הספר בשיטה זו, המאגדת חינוך מיוחד, שילוב, "הכנה לחיים עצמאיים", טיפולים פרא-רפואיים ודגש על מגמות טבע ואומנויות בסביבה חקלאית, נועד לתת מענה מקיף, יעיל, מקצועי ומהנה לצרכי התלמידים במקום אחד, ובמקביל להכין את התלמידים לחיים עצמאיים. ההכנה לחיים עצמאיים תוך התנסויות מעשיות ועידוד העצמאות נשזרת כחוט השני בתוכנית הלימודים הבית ספרית. 

ראשוניות, ייחודיות
בית ספר בטב"ע (בדרך טבעית - בלמידה עצמאית) הינו ייחודי  ברמה הלאומית באופיו הכפרי ובתכניות הלימודים. בית הספר מתמקד בחינוך לעצמאות תפקודית, "הכנה לחיים עצמאיים", תוך תגבור לימודי הטבע, החברה והאומנויות, ותוך שילוב התלמידים בבית ספר רגיל, הסמוך לו. בית הספר רואה את ייחודו בתחום השילוב בשלושה היבטים מרכזיים:
א. היותנו חלק אינטגראלי בחברה ולא מוסד חינוך מיוחד המשתלב בחינוך הרגיל.
ב. היותנו תורמים לקהילה ולא רק נתרמים ממנה. היותנו מטפחים תלמידים היודעים לתת ויודעים לקבל.
ג. היותנו מוסד המכשיר תלמידים כבר מגיל צעיר לשילוב בקהילה בתחומים שונים. מודל השילוב הוא הדדי,  בתי ספר וקהילות שונות באות להשתלב גם בבית ספרנו.