menu
phone
תעסוקה

תעסוקה

התנסות תעסוקתית מגיל 18-21 בזמן בית הספר במקומות תעסוקה בקהילה ובצבא וכן סדנאות עבודה יצרניות בביה"ס.

עבור הבוגרים מעל גיל 21 הקמת מרכז תעסוקה יצרני תחת מודל ייחודי.

 

הדף בהקמה