menu
phone
נוהל קבלת תלמידים

נוהל קבלת תלמידים

תוכן עבור נוהל קבלת תלמידים

נוהל קבלת תלמידים  הינו על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, להלן השלבים:
1. וועדת השמה ברשות שבה מתגורר התלמיד קובעת סוג לקות של לקויי למידה וסוג בית ספר של חינוך מיוחד.
2. הרשות שבה מתגורר התלמיד מפנה בקשה לשיבוץ למועצה אזורית גן רווה, הרשות של בית ספר בטבע.
3. ועדת השיבוץ בגן רוה מחליטה לקבל/לדחות בקשה לשיבוץ ומדויעה על כך לרשות השולחת.
4. במידה ואושר השיבוץ,  הרשות השולחת הנדרשת להחזיר התחייבות לתשלום אגרת תלמיד.
5. זימון התלמיד והוריו לרישום בבית ספר בטב"ע.

תשלום – בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, החלטת וועד ההורים ונהלי עמותה.

הסעות – עד 35 ק"מ זכאות להסעות מהרשות המקומית. בטווח מעל 35 ק"מ זכאות בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים.