menu
phone
מתלמיד לבוגר

מתלמיד לבוגר

תוכן עבור מתלמיד לבוגר

כישורי חיים מתלמיד לבוגר משמעותי בקהילה
בית הספר בטב"ע – בית הספר לחינוך מיוחד. מגליאי כיתה א-גיל 21.  ללקויות למידה מורכבות. ייחודו של בית הספר  במתן  מענה ייחודי ל ללקויות החינוך המיוחד ו הכשרה  יום יומית  בהצמחת בוגר עצמאי  מיטבי.  שילוב ייחודי המיושם בבית הספר באמצעות שני מודלי עבודה  מרכזיים הנושקים ומשלימים זה את זה א. מודל הדדיות השילוב בקהילה" ב. מודל "מעברים בטב"ע"  הלמידה הפדגוגית הינה חלק אינטגראלי ממודלים אלו ,  באמצעות תוכנית הליבה של משרד החינוך, פיתוח מגוון עזרי למידה, הפעלה חושית ופיתוח תרבות הערכה מעצבת המלווה את התלמיד הצוות והוריו.

מודל "הדדיות השלוב בקהילה"
המודל הראשון הינו  מודל הדדיות השילוב בקהילה   המשקף לתלמיד ולצוות  את המיפוי הסביבתי קהילתי לו התלמידים חשופים יום יום  ובד בבד את חשיבות היותו של התלמיד תורם אקטיבי לקהילות באמצעים ובפעילויות שונות תואמות גיל ויכולות.

 
מתלמיד לבוגר


 

 


יישום מודל השילוב מתקיים בסביבות
למידה שונות בבית הספר ומחוצה לו, בבתי ספר רגילים, התנועות הנוער,  בתקשורת תעסוקתית  וכד'.
השילוב והמעורבות הקהילתית הינם  ליבת בית הספר, ובהתאם  מכשיר את תלמידיו לכישורי חיים ושילובם בקהילה. בשלושה נדבכים מרכזים:
ברמה האישית, - פיתוח אישי,  קוגניטיבי, רגשי. והתייחסות אישית לקשיים ויכלות.
ברמה הכיתתית -  הערכות  פדגוגית, חברתית ורגשית  . פיתוח תרבות הערכה מעצבת ובניית מטרות להתנהלות  נורמטיבית ככל האפשר
ברמה הקהילתית,  - מגוון מפגש אוכלוסיות ופיתוח שיח   רב גילאי בפעילויות ובשעות הפנאי.

מעברים בטב"ע
מודל ייחודי  לבית ספר בטב"ע. שבסיסו  בתוכניות כשורי חיים של משרד החינוך:  "לב 21", "מפתח הלב" ו"מעברים".


ייחודיותו בהתאמתו לאוכלוסיית התלמידים ומשפחתו, לחזון בית הספר ולקהילה באמצעות:
א.התאמת התוכנית הפדגוגית  לדרישות הליבה ובמקביל  לעשייה הקהילתית . בניית מערך והערכה מעצבת מותאמת תוכנית  ליבה פדגוגית ועשייה תעסוקתית.
ב.הערכות לחיי בוגר פעיל  בקהילה כבר מכיתה א' באמצעות מגוון הפעלות פנים וחוץ בית ספריות  
ג. מיפוי נרחב של התלמיד  בהיבטים פדגוגים, רגשים  חברתיים  ותעסוקתיים והתאמת  התלמד למגוון מקומות התעסוקה  בקהילה עצמה עם לווי והכוונה.
ד. בניית מערך סימולאציות למקומות העבודה בבית הספר, לצורך תרגול  והכוונה.
ה. תרגול הלמידים לחיי תפקוד עצמאיים ככל האפשר  באמצעות  שילוב תוכנית פדגוגית והתנסות מעשית בדירת אימון ייחודית הקיימת בבית הספר.

מתלמיד לבוגר


 

 


בית ספר  בטב"ע, פועל ליישום חזונו  במגוון אמצעים המשלבים  עשייה פדגוגית, פיתוח חיי עצמאות,  פיתוח חיים חברתיים, חשיפה לקהילה  פיתו יכולת התמודדות . אנו מאמנים כי רק עשייה קונקרטית יום יומית תביא את התוצאה הרצויה ובהתאם לכך אנו שוקדים  על מעורבות חברתית, קהילתית , המלווה בתמיכה רגשית ופיתוח קוגניטיבי.

 מתלמיד לבוגר