menu
phone
כישורי חיים

כישורי חיים

תוכן עבור כישורי חיים

תחת כישורי חיים פותחו מגמות מכיתה א עד התיכון , בין היתר, בתחום פדגוגי, תפקודי, חברתי. תוכנית לימודים בתחום כישורי חיים המדגישה התייחסות תיאורטית ויישומית להשגת עצמאות מרבית בבית ובקהילה. תכניות העוסקות ביחסים בינאישיים, מעורבות קהילתית של התלמידים עם בתי ספר, תנועות הנוער, וקהילות שונות.  לחטיבה בוגרת, תוכנית  התנסות תעסוקתית  במגוון  מקומות. תמיכה ולווי של התלמידים על ידי הצוות באמצעות תהליכי הערכה מעצבת  מבוסס למידה