menu
phone
חשבון

חשבון

תוכן עבור חשבון

תוכנית הלימודים הבית ספרית במתמטיקה, מבוססת ומשיקה לתוכנית הליבה של משרד החינוך וניבנת על ידי צוות בית הספר והדרכות המשרד. התכנית, זו הינה הבסיס לראיה מערכתית של צרכי התלמידים  לאורך שנות לימודיו בבית הספר המשקף את חזון בית הספר: "פיתוח לומד עצמאי משתלב בחברה הרגילה כאזרח מן השורה". לבית הספר תוכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס),שמטרתה להוות כלי עבודה בידי המורה כדי לסייע לה ולהיטיב את דרכי ההוראה ולקדם כל תלמיד בהתאם לצרכיו ויכולותיו. הבניית למידה, תכנון רצף, הוראה מדורגת ומנוסחת ברמה אופרטיבית, נטמעת בלמידה לעצמאות בחיי היום יום של התלמיד ומפתחת שיח חשבוני באופן אינטגרטיבי בכל תחומי הדעת. בסיס תוכנית זו מושתת על תוכנית הלימודים הרגילה במתמטיקה ומותאמת לאוכלוסיית התלמידים לחוזקותיהם ולצרכיהם.

לתלב"ס מתמטיקה לחץ כאן>